Utdrag

Vi har tidligere gjort rede for at bruk av sterke lyskilder i tannpleien, som herde- og blekelamper, krever øyebeskyttelse. Naturlig nok knytter det seg spørsmål til hvilken beskyttelse som er den beste, og hvordan man får tak i den. Vi har besvart noen spørsmål om øyebeskyttelse som ofte stilles NIOM. Les mer


Referanse
Spør NIOM: Øyebeskyttelse ved herding og bleking.
Bruzell EM.
Nor Tannlegeforen Tid 2006;116 nr. 7: 430–1. Tandlægebladet 2006;110:570–1.; Tandläkartidningen 2006;98:52; Tandteknikern 2006;4:36–7; Suomen Hammaslääkärilehti 2006;15:828–9.