Utdrag

Adhesiver og bonding har også funnet veien til rotkanalen. To produkter er markedsført hvor kjemisk binding til dentin er hovedargumentet for kvalitet og effektivitet: Endo Rez® og Epiphany/Resilon®. Av disse er spesielt Epiphany (også solgt under navnet RealSeal) blitt kjent og benyttet i Skandinavia, ikke minst i Norge. Hva kan vi vente oss av denne typen materialer? Har de kvaliteter som gjør dem spesielt effektive, og er mer konvensjonelle produkter utdatert?

Bakgrunn
Gjennom tidene er en rekke egenskaper ved rotfyllinger fremholdt som viktige for rotfyllingens funksjon, så som antibakterielle egenskaper, biokompatibilitet, flytevne og røntgenkontrast. I de siste ti år er vekten nesten utelukkende lagt på rotfyllingens forseglende evne. Svikt her kan gi innvekst og passasje av mikrober, som igjen erkjennes som den eneste årsak til mislykket behandling, enten ved at de utvikler eller holder ved like apikal periodontitt. Dette konseptet fører logisk til den tanke at et adhesivt fyllingsmateriale vil kunne gi en bedre forsegling enn andre materialer. Videre har man tenkt seg at en rotfylling med lateralkondensert guttaperka vil ha spalter langs guttaperkaspissene som kan virke som kanaler for innvekst av mikrober.

 


Referanse
Spør NIOM: Hvor står vi når det gjelder adhesive rotfyllinger?
Ørstavik D, Dahl JE.
Norske Tannlegeforen Tidende 2008; 118: 860–2