Foreløpig er det ingen PBL-tannleger, men det første PBL-studentkullet uteksamineres våren 2001, sa odontologistudentene Benedicte H. Jørgensen og Ingvild Nyquist Borgeraas fra Oslo på Landsmøtet. I et velregissert og interessant foredrag fikk vi et innblikk i PBL-studentens måter å tilegne seg kunnskaper på. PBL betyr problembasert læring, og læringsprosessen er knyttet til løsning av gitte oppgaver. Det arbeides i grupper på 6–8 studenter sammen med en veileder. Veilederen skal ikke ha den tradisjonelle lærerrollen, men mer fungere som en guide i læringsprosessen. Forelesninger brukes nå som innledning til problemområder, men har ingen fremtredende plass i undervisningen. Studentene får således ansvaret for egen læring.

Problemløsningen består av syv trinn: Analysere fakta, identifisere hovedproblemet og delproblemer, fremsette og sortere hypoteser, formulere et læringsbehov, innhente kunnskap og bruke kunnskapen til å løse problemene.

Den nye studieplanen integrerer basalfag og klinikk på en annen måte enn før, og en slik fagintegrasjon finnes også til eksamen. Studentene får tidlig pasientkontakt og praksiserfaring både fra sykehus og allmenntannlege.

Det bør være samsvar mellom studiets målsetting og pedagogiske metoder på den ene siden og systemer for evaluering og karaktersetting på den andre siden. Den nye studieplanen benytter derfor ikke karakterskala, men det gis “ikke bestått” eller “bestått” som karakter. Intensjonen er derfor å heve grensen for å bestå en prøve eller klinisk ferdighet.

En undersøkelse gjennomført blant studenter med gammel studieplan, studenter med ny studieplan og lærere på fakultetet i Oslo våren 2000, utført av to brasilianske odontologistudenter, Debora Trevisan da Silva og Patricia Deon, viste at PBL-studentene var annerledes enn andre studenter. PBL-studentene var mer fornøyde, lærerne deres var mer fornøyde, og flere av PBL-studentene mente at basalfag og atferdsfag var viktig. PBL-studentene brukte pensumbøker i mindre grad og søkte mer informasjon fra publiserte artikler og fra Internett. PBL-studentene leste også mer for å forberede seg til klinikk og seminarer, i motsetning til den eksamensrettede lesningen til studenter med gammel studieplan. De var mer kritiske til forelesninger og forelesere, og verdsatte gruppearbeid mer som læringsform. – PBL-studentene får erfaring i problemanalyse, kunnskapssyntetisering og kritisk tenkning – og det kommer godt med for en fremtidig tannlege i et kunnskapsbasert samfunn, konkluderte de to foreleserne.

 


Referanse
PBL tannlegene kommer.
Dahl JE.
Nor Tannlegeforen Tid 2000;110:906.