Introduktion

LED (Light Emitting Diodes) tekniken för att härda dentala polymera material, exempelvis kompositer, har utvecklats starkt under de senaste åren och ett stort antal LED-lampor finns idag på marknaden. KDM har givit Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) i uppdrag att undersöka vanligt förkommande LED-lampor på samma sätt som man tidigare undersökt halogenlampor för ljushärdning av dentala polymera material. Förutom 24 LED-lampor har också två halogenlampor (kvarts-wolframhalogen) tagits med som jämförelse vid mätning av härddjup. För detta ändamål användes två kompositer i en färg (två färger 2004) av vardera materialet i överensstämmelse med ISO 4049:2000. Den slutliga kvaliteten på den ljushärdade produkten (t.ex. kompositfyllningen) är till stor del avhängig av lampan och kontrollen av denna. LED-lampornas spektrala irradians har uppmätts. Den spektrala irradiansen visar ljusflöde per ytenhet och våglängd (mätt i mW/cm2/nm) vid ett bestämt avstånd från ljuskällan. Den totala irradiansen får man genom att integrera irradianskurvan över ett våglängdsområde. Detta värde jämförs med data från de olika fabrikanterna, och kallas av praktiska skäl ”ljusintensitet” i detta dokument. LED-lampor för dentalt bruk räknas som en medicinteknisk produkt och skall därmed CE-märkas enligt författningen för medicinteknisk utrustning. Det finns skillnader mellan de olika typerna av härdlampor (halogen-, LED- och plasmabågelampor). Vilka är fördelarna och nackdelarna med LED-lampor? Detta dokument är en vägledning i denna beslutsprocess. NIOM har på uppdrag av KDM undersökt den skandinaviska marknaden för LED-lampor åren 2004-2007.


LED (Light Emitting Diodes) – lampor för ljushärdning av dentala material. 
Bruzell EM, Wellendorf H. 
Kunskapsdokument från KDM. Kunskapscenter för Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm, 2007.