Förord

KDM och Sosial- og helsedirektoratet i Norge har givit Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) i uppdrag att utvärdera sex lampor på den skandinaviska marknaden som antingen kan användas till blekning eller både till blekning och ljushärdning (kombinations-lampor). Man studerade huruvida det synliga ljuset, eventuellt ultraviolett strålning (UV), från lamporna överskred de gränsvärden som är satta för exponering av hud och ögon. Vid blekning överskred fem av sex lampor gränsvärdena för blått ljus innan blekningsproceduren var klar. Ingen av lamporna sände ut tillräckligt med UV-strålning för att överskrida dosgränsen för ögon, medan en lampa överskred den rekommenderade dosgränsen för hud. Kombinationslamporna undersöktes både i blek- och härdningsläge. För två av lamporna var den av tillverkaren angivna ljusintensiteten i blekningsläge 10-20 ggr högre än den uppmätta, dvs. lamporna gav en lägre ljusintensitet än den tillverkaren utlovat. Mätning av kombinationslampornas härddjup utfördes enl. ISO 4049:2000. Man undersökte även om ljusintensiteten (irradiansen) klarade kraven i standarden för halogenlampor. De optiska mätningarna av lamporna utfördes vid Optisk laboratorium, Statens strålevern, Norge.


Referanse
Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor).
Bruzell EM, Wellendorf H.
Kunskapsdokument från KDM. Kunskapscenter för Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm, 2007.